הזכות לחיים ולשלמות הגוף

כל אדם יש לו הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי... (סעיף ג)

הזכות לחיים היא זכות ראשונה וחשובה מכל. ערך קדושת החיים הוכר במשפט הישראלי עוד לפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואף שאב מערכי היסוד של היהדות ומערכי יסוד אוניברסליים.

בחוקי מדינת ישראלחוק יסוד: 'כבוד האדם וחירותומכיל מספר התייחסויות לזכות לחיים ולשלמות הגוף -

סעיף 1 - " זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, ...".

סעיף 2 - "אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם."

סעיף 4 - "כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו".