הזכות למשפט הוגן

כל אדם זכאי, מתוך שוויון גמור עם זולתו, למשפט הוגן ופומבי של בית דין בלתי תלוי וללא משוא פנים בשעה שבאים לקבוע זכויותיו וחובותיו ולברר כל אשמה פלילית שהובאה נגדו. (סעיף י)

הזכות למשפט הוגן מורכבת ממספר זכויות, ביניהן:

זכות הגישה לערכאות - לכל אדם הזכות לפנות לבית המשפט לשם מימוש זכויותיו הן כנגד השלטון והן כנגד פרטים אחרים בחברה. לפרט ישנה הזכות להביא ענינו וטענותיו בפני הרשות השופטת והמדינה לא יכולה למנוע זאת (למשל על ידי הקמת הליכים חלופיים לבירור הטענות).

הזכות להליך הוגן - לכל אדם הזכות כי הליך שיפוטי הנוגע לו, ינוהל ללא משוא פנים ועינוי דין, יהיה מובן ויסתיים בהחלטה מנומקת.

הזכות לייצוג משפטי - לזכות הייצוג שני היבטים: ההיבט השלילי - איסור על השלטון להתערב בחירותו של אדם להיעזר ביועץ משפטי וההיבט החיובי - חובת השלטון לממן עבור בעל דין ייצוג משפטי, במקרים מסוימים (ביטוי למימוש הזכות: הסנגוריה הציבורית).

חזקת החפות (במשפט פלילי, במשפט נזיקין) - כל אדם הוא בחזקת זכאי כל עוד לא נקבעה אשמתו בידי רשות שיפוטית. חזקת החפות היא עקרון משפטי אוניברסלי מקובל המעוגן בחוקות רבות בעולם. הנטל להוכיח אשמתו של אדם מוטל על המדינה. בהיעדר הוכחה זו, יראו החברה ומערכת המשפט בכל אדם זכאי.