הזכות לכבוד

לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, במעונו, בחליפת מכתבים שלו ולא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב. כל אדם זכאי להגנת החוק בפני התערבות או פגיעה באלה. (סעיף יב)

הזכות לכבוד היא "זכות מסגרת", כלומר זכות רחבה הכוללת בתוכה זכויות רבות, מעין 'זכויות-בת'. למשל: הזכות לשיויון, הזכות לשם טוב, לחינוך, לקיום בכבוד ועוד. הזכות לכבוד היא בעצם זכות רחבה המשתרעת על מגוון הפעולות המגשימות את התכלית המונחת ביסודה והיא זכות של כל אדם ליחס של כבוד המתחייב מכל הבטי אנושיותו של האדם והמשתרע בכל מעגלי חייו ואף במותו.

הזכות לכבוד תכליתה להגשים את הערך החוקתי של כבוד האדם, כלומר להגשים את אנושיותו של האדם, לנהל את חייו בחופשיות, לממש את חופש הרצון שלו ואת זכותו למימוש העצמי. הזכות לכבוד היא אוסף הכלים הדרושים להגשמת אנושיותו של האדם, ודוגמה ראשונה ובסיסית לכך היא זכותו לחיים בכבוד, היינו לקיומם של תנאים בסיסים לקיום בכבוד.