programs and workshops

המודל מקנה מיומנויות לביצוע חשיבה ביקורתית, ניהול שיח ערכי ומוסרי, התמודדות עם סוגיות חברתיות אקטואליות וכלים לזיהוי פגיעה בזכויות אדם. המודל מתמקד בסינגור (advocacy) ובפעילות אזרחית לקידום זכויות יסוד במערכת החינוך

תוכניות וסדנאות יסוד מותאמות לילדים ובני נוער מכתה א ועד כתה יב במסגרת הבית ספרית ומחוצה לה.
לתלמידי כיתות היסודי מישחוק ככלי לשיח על זכויות יסוד ודמוקרטיה
לתלמידי חטיבות הביניים, התמקדות בקונטקסט המשפטי (יישום ומיצוי זכויות) ולמידה מבוססת התנסות. בגילאים אלו התלמידים נדרשים להוציא לפועל פרויקט סיום כמו למשל האקתון לפתרונות  לבעיות ביישום או מיצוי זכויות בסביבתם ;משפט מבוים ועוד.
לתלמיד התיכון הכנה לקבלת תעודת זהות, תוכנית לחינוך אזרחי ייעודית לכיתה יב ובנוסף מודל תלת שנתי המוכר על ידי משרד החינוך במסגרת תוכנית מעורבות חברתית.

במרחב העירוני

המרחב העירוני מאפשר עבודה עם קבוצות גדולות יותר ומגוונות יותר, קידום מעורבות והשתתפות ילדים ובני נוער בזירה המקומית וחינוך לאקטיביזם מקומי. בתוכניות אלו אנו פועלים בשיתוף פעולה אסטרטגי עם הרשות- מגיוס המשתתפים, דרך בחירת הנושאים העירוניים שיעלו בתכנית ועד יישום רעיונות של ילדים לפתרון סוגיות שונות.