המודל הפדגוגי

על החינוך אזרחי

חוסנו ואיכותו של המשטר הדמוקרטי הם כמידת מחויבויות האזרחים לרעיון הדמוקרטי, כמידת מסוגלותם ונכונותם להיות אזרחים מעורבים ומתוך הבנה שדמוקרטיה מאפשרת הליכי קבלת החלטות בתנאים חופשיים וכי יכולת הפרט לממש עצמו תלויה בכך. חינוך אזרחי נועד לחזק את ההבנה והמחויבות לרעיון הדמוקרטי ותפקידו ׳העצמה׳ לפעילות, חיזוק היכולת להשפיע על המרחב הציבורי במרחב המשפחתי, הבית ספרי, הקהילתי, התקשורתי והלאומי.
החינוך האזרחי תכליתו לפתח מיומנויות כגון ניתוח סוגיה וזיהוי מתח בין זכויות ואינטרסים, גיבוש עמדה אחראית ומנומקת, יכולת להעביר ביקורת באופן מבוסס ומנומק, קיום דיאלוג מכבד לרבות היכולת לנסות ולגשר על פערים והערכה וכבוד לתרבויות שונות.

          מה כולל החינוך האזרחי?

  1. זכויות היסוד/חירויות הפרט – הזכות לחיים, הזכות לכבד ולחירות כללית אשר במסגרתה נציין את חופש הדעה, המצפון, הדת והביטוי, חופש ההתאגדות, חופש ההפגנה והזכות למידע. זכויות היסוד ביניהן הזכות לשלמות הגוף, הזכות לשם טוב, הזכות לפרטיות, הזכות לקנין, הזכות להיבחר ולבחור, הזכות להליך משפט הוגן.
  2. זכויות קיום ורווחה – היינו זכויות חברתיות כלכליות, כגון הזכות לבריאות, לחינוך, שיכון, שירותי רווחה, איכות חיים ועוד וכן זכויות הקשורות במעגל החיים כגון הזכות להינשא, זכויות ילדים ותלמידים ועוד.
  3. שלטון החוק – החובה לכבד את החוק ואת שלוחיו כגון רשויות האכיפה והמשפט, לרבות חובות מכוחו כגון שירות בצבא, תשלום מס ועוד.

מנגנוני איזון – המתח בין הזכויות השונות כמו גם בין זכויות לבין אינטרסים מחייב מנגנוני איזון שתכליתם מיזעור הפגיעה בזכות תוך הבאה בחשבון את חוקיותה ואת חשיבות הזכויות והאינטרסים.
ההיבט הבינלאומי – זכויות היסוד הינן בעלות מימד בינלאומי משום היותן בעלות מעמד אוניברסלי, משותפות לכל אדם באשר הוא מלידה וזהים כל בני האדם בצורך בזכויות הללו.

gfhfghfghfghfghfgh

The Council of Europe Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC) המודל הפדגוגי של עמותת יסוד מושתת על עקרונות המודל RFCDC, מודל הכישורים לתרבות דמוקרטית ולדיאלוג בין-תרבותי זהו מודל קונספטואלי מקיף הכולל את כל כישורים הנדרשים על מנת לתפקד כאזרחים בעלי מסוגלות דמוקרטית ובין-תרבותית. על פי מועצת אירופה אלו הם גם הכישורים שעל מורים להתמקד בהם כדי להעצים את הלומדים להתנהל כאזרחים דמוקרטיים כשירים ויעילים. המודל כולל 20 כישורים, אשר חולקו לקבוצות של ערכים, עמדות, מיומנויות, וכן ידע והבנה ביקורתית.

המודל מציג את הכישורים הדרושים על מנת לנקוט בפעולה שיש בה להגן ולפעול למען זכויות אדם, דמוקרטיה ושלטון החוק, כדי להשתתף ביעילות בתרבות של דמוקרטיה, ובחברות מגוונות תרבותית. ה-RFCDC מספק גישה שיטתית לעיצוב ההוראה, הלמידה וההערכה של מיומנויות לתרבות דמוקרטית, והכנסתם למערכות החינוך בדרכים קוהרנטיות, מקיפות ושקופות.